Algemene voorwaarden & Huisregels

Opdrachtnemer: * Studio Akkr.

Opdrachtgever: * Klanten / leden van Studio Akkr. die door medewerker/ster van Studio Akkr. getraind worden.

Opdracht: * EMS-sessie op afspraak.

Locatie: * Raaigras 2, 2643 JH Pijnacker

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Studio Akkr. doet en op alle overeenkomsten die zij sluit.

1.2 De wederpartij van Studio Akkr. wordt aangeduid als klanten van Studio Akkr. die door medewerker/ster van Studio Akkr. behandeld worden, hierna te noemen; klant / lid

1.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen Studio Akkr. en de klant gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het inschrijfformulier.

2.2 De overeenkomst is strikt persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar aan derden.

Artikel 3 Duur en beëindiging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal 6 of 12 maanden, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomt gaat in vanaf de inschrijvingsdatum.

3.2 Studio Akkr. hanteert een proefperiode van 12 weken waarmee de klant de jaarovereenkomst voortijds kan wijzigen of stopzetten na betaling van de 3e termijn. Dit dient op tijd (binnen de proefperiode) en per email te worden aangegeven. De proefperiode gaat in op het moment van inschrijving. Een abonnementswijziging of -beëindiging dient per email te worden aangevraagd uiterlijk een week voor het einde van de proefperiode. Gemiste lessen tijdens de proefperiode worden niet gecrediteerd.

3.3 Indien het lid geen aanspraak maakt op de ‘12-weken garantie’ zijn wijziging of opzegging pas weer mogelijk een jaar na inschrijving. Tussentijdse abonnementswijzigingen of opzegging na de proefperiode van 12 weken zijn niet mogelijk.

3.4

page1image58688112page1image60812928

Indien het lid een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij dit tenzij anders

page1image60600896

overeengekomen doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een

page1image60598400

opzegtermijn van 1 maand. Als het lid niet tijdig opzegt, dan loopt de overeenkomst na de

page1image60603968

overeengekomen periode voor onbepaalde tijd door.

Algemene Voorwaarden & Huisregels Studio Akkr. januari 2022 1

3.5 Overeenkomsten die voor onbepaalde duur zijn voortgezet, kunnen met inachtneming van een opzegtermijn van één incassomaand worden opgezegd.

3.6 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan het lidmaatschap voor de duur van minimaal één maand tot een maximum van drie maanden (en in het geval van zwangerschap tot 6 weken na de bevalling), worden opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie). Een dergelijke pauze dient tijdig en per email te worden aangevraagd. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring. Bij een tijdelijke bevriezing van het abonnement wordt de looptijd van het contract automatisch mee opgeschort.

Artikel 4 Prijs en prijswijziging

4.1 Het lidmaatschapsgeld wordt vooraf overeengekomen en vastgelegd door ondertekening van het inschrijfformulier.

4.2 Bij inschrijving schaft de klant, tenzij anders overeengekomen, het starterspakket en een set XBody trainingskleding aan bij Studio Akkr. De verrekening hiervan zal plaatsvinden met de eerste incasso.

4.3 Studio Akkr. heeft het recht om het lidmaatschapsgeld te wijzigen. Een prijswijziging wordt door Studio Akkr. twee weken voorafgaand aan haar klanten medegedeeld. De klant heeft het recht om de overeenkomst binnen vier weken na bekendmaking te ontbinden.

4.4 Als de prijswijziging zoals bedoeld in lid 4 plaatsvindt op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of voortvloeit uit de wet, zoals prijswijzigingen terzake van BTW, heeft de klant niet de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5. Wijzigen en Annuleren afspraken

5.1 Klant maakt een afspraak met Studio Akkr. uitsluitend via de online boekings-app. Studio Akkr. behoudt zich ten alle tijden het recht voor om een afspraak om wat voor reden dan ook te wijzigen of te annuleren.

5.2 Afspraken kunnen door de klant gewijzigd of geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak. Wordt de afspraak binnen 12 uur tot de afspraak gewijzigd of geannuleerd dan wordt de sessie in rekening gebracht. Wijzigen of annuleren kan alleen via de online boekings-app.

5.3 Indien de klant verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het studioadres aanwezig te zijn, dient men de coaches hiervan op de hoogte te stellen door zich uit te schrijven via de boekingsapp. Niet geboekte afspraken (van abonnementhouders)) en niet bezochte afspraken worden in rekening gebracht.

5.4 Voor feestdagen en vakantieperiodes wordt geen lidmaatschapsgeld gerestitueerd. Hetzelfde geldt voor andere sluitingsredenen die Studio Akkr. niet verwijtbaar zijn.

5.6 Studio Akkr. behoudt zich te allen tijde zich het recht voor om het rooster en/of de openingstijden aan te passen.

page2image58533424

Algemene Voorwaarden & Huisregels Studio Akkr. januari 2022 2

Artikel 6 Verplichtingen van de klant

6.1 De klant dient wijzigingen in zijn postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer of telefoonnummer direct aan Studio Akkr. mede te delen.

6.2 De klant houdt zich aan de door Studio Akkr. gegeven instructies en volgt de aanwijzingen van de door Studio Akkr. aangestelde medewerkers op. Het niet naleven van deze verplichting door de klant geeft Studio Akkr. het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

6.3 De klant is verplicht de aangewezen XBody basic trainingskleding te dragen tijdens de sessies. Alternatieve kleding wordt niet toegestaan.

6.3 Indien de klant zijn XBody basic trainingskleding vergeet mee te nemen kan men er een huren. Hiervoor wordt per keer € 5,– huur in rekening gebracht.

Artikel 7 Betaling

7.1 Met ondertekening van het inschrijfformulier geeft men toestemming voor de maandelijkse automatische incasso van het overeengekomen abonnementstarief.

7.2 Het lidmaatschapsgeld is bij vooruitbetaling verschuldigd en wordt door middel van automatische incasso elke incassomaand geïncasseerd. De incasso gaat lopen van de dag van ondertekening van het inschrijfformulier. Wanneer deze incasso niet kan worden uitgevoerd ontvangt de klant een schriftelijke herinnering. Wanneer het lidmaatschapsgeld de tweede keer weer niet kan worden geïncasseerd ontvangt het lid een schriftelijke aanmaning en wordt het lidmaatschapsgeld verhoogd met € 5,00 administratiekosten. De klant krijgt dan 10 dagen de gelegenheid om alsnog de openstaande post(en) inclusief de administratiekosten te voldoen.

7.3 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Studio Akkr. bevoegd om de vordering ter incasso aan haar incassopartner uit handen te geven. Alle daarbij komende kosten worden op het lid verhaald met een minimum van 15% over het totale op te eisen bedrag.

7.4 Als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wordt het gehele door het lid aan Studio Akkr. verschuldigde bedrag, zowel de achterstallige maandelijkse termijn(en) als de tot en met het einde van de looptijd van de overeenkomst verschuldigde maandelijkse termijn(en), direct en ineens opeisbaar. Studio Akkr. heeft het recht om het totaalbedrag door middel van automatische incasso te incasseren.

7.5 Studio Akkr. heeft bij een betalingsachterstand het recht het lid de toegang te weigeren en de overeenkomst te ontbinden.

7.6 Als het lid geen gebruikt maakt van de aangeboden sessies of daar fysiek niet toe in staat is, blijft het lid het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Dit is slechts anders als het lid een door Studio Akkr. ondertekende verklaring omtrent het opschorten van betalingsverplichtingen kan tonen. Deze verklaring dient door het lid bij Studio Akkr. te worden aangevraagd. Het afgeven van de verklaring staat uitsluitend ter beoordeling van Studio Akkr..

7.7 Studio Akkr. behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden, de daarin opgenomen huisregels en de openingstijden te wijzigen. Dit kan niet tot een teruggave van lidmaatschapsgeld leiden.

page3image58562032

Algemene Voorwaarden & Huisregels Studio Akkr. januari 2022 3

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Studio Akkr. is slechts aansprakelijk voor schade die de klant lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Studio Akkr. toe te rekenen tekortkoming. De aansprakelijkheid van Studio Akkr. is beperkt tot het bedrag waarvoor Studio Akkr. aanspraak kan maken op een uitkering van haar verzekeraar.

8.2 Studio Akkr. is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover Studio Akkr. maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.

8.3 De klant is tegenover Studio Akkr. aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de klant komt.

8.4 Het beoefenen van een EMS-sessie kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Studio Akkr., is geheel voor eigen risico van het lid. Studio Akkr. of diens coaches zijn niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel of eventuele ongevallen.

8.5. Studio Akkr. is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens hem bekend behoorden te zijn.

Artikel 9 Klachten

9.1 Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking per email gemeld te worden aan Studio Akkr..

Studio Akkr. dient de klager adequaat antwoord te geven. Indien een klacht gegrond is, zal Studio Akkr. de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Studio Akkr. en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Artikel 10 Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

10.2 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Studio Akkr. neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.

Artikel 11 Persoonsgegevens & privacy

11.1 De klant voorziet de Studio Akkr. vóór de eerste training van alle gegevens, waarvan de Studio Akkr. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Studio Akkr. neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. Studio Akkr. behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Studio Akkr. zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

page4image58533216

Algemene Voorwaarden & Huisregels Studio Akkr. januari 2022 4

Artikel 12 Huisregels in Studio Akkr.

In de EMS-ruimte en kleedruimtes gelden de volgende regels:
12.1 Het lid dient zorgvuldig om te gaan met de eigendommen van Studio Akkr..

12.2 Bij het vermissen van handdoeken en/of andere eigendommen worden deze aan het lid in rekening gebracht.

12.3 De klant vertoont geen ongewenst en/of onzedelijk gedrag, niet naar andere klanten toe en niet naar werknemers van Studio Akkr. toe. Bij constatering hiervan zal Studio Akkr. de klant verzoeken Studio Akkr. te verlaten. In dit geval is Studio Akkr. wel gerechtigd de volledige prijs van de sessie te innen.

12.4 Er mogen geen meegebrachte etenswaren of dranken worden genuttigd, bij constatering hiervan zal Studio Akkr. de klant hierop aanspreken.

12.5 Het is uitdrukkelijk verboden om de apparatuur en behandelruimte op andere wijze te gebruiken dan waarvoor ze ontworpen zijn.

12.6 Een lid dient 5 minuten voor het afgesproken tijdstip te verschijnen.

12.7 Indien een lid te laat komt terwijl de training al is gestart wordt deze niet meer onderbroken en vervalt automatisch het recht op de EMS-sessie. Indien de klant later binnenkomt dan de aanvangstijd en de coach staat al op het punt te starten, bepaalt de coach (in samenspraak met eventuele overige klanten) of men nog mee kan doen. Komt men later binnen dan de aanvangstijd terwijl er geen andere klanten zijn, dan bepaalt de coach of hij de EMS-sessie nog kan opstarten. In al deze gevallen kan geen aanspraak gemaakt worden op een inhaalles en de gemiste sessie wordt in rekening gebracht.

12.8 Leden dienen ten alle tijden de instructies gegeven door medewerkers van Studio Akkr. op te volgen. Klanten die geen gehoor geven aan deze instructies kunnen de toegang geweigerd worden.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Studio Akkr. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: o.a. stakingen in andere bedrijven dan die van Studio Akkr., een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Studio Akkr. afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Studio Akkr. opgeschort.

page5image58558912

Algemene Voorwaarden & Huisregels Studio Akkr. januari 2022 5