Welkom.

Dit is het privacybeleid van Studio Akkr.

Studio Akkr. hecht veel waarde aan jouw privacy en wij zullen jouw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.Studio Akkr. is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij jouw lidmaatschap bij Studio Akkr. zoals vermeld op de website www.studioakkr.nl. In dit privacybeleid beschrijven we hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. We raden je aan dit privacybeleid goed door te lezen, zodat je op de hoogte bent van welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en waarom.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Studio Akkr.?

Het begrip persoonsgegevens omvat alle gegevens die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar natuurlijk persoon. Met behulp van deze gegevens kan Studio Akkr. je direct dan wel indirect identificeren. De persoonsgegevens die wij van je verwerken in het kader van jouw Lidmaatschap of het gebruik van de Diensten zijn:

 

Algemene categorieën persoonsgegevens:

Jouw contact- en identificatiegegevens, zoals je naam, adres, woonplaats, e-mailadres, (mobiele) telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, het documentnummer van jouw ID of paspoort en eventueel de naam van je gezinsleden of gezinslid;

 

Gegevens inzake jouw onlineaccount, zoals je gebruikersnaam en wachtwoord, en optioneel een digitale foto en/of informatie omtrent jouw trainingsdoel(en);

Elektronische gegevens, zoals automatisch verzameld bij het bezoeken van onze Website of App via jouw browser of mobiele apparaat, zoals bijvoorbeeld jouw IP of MAC adres, door middel van het gebruik van cookies en soortgelijke technieken;

Financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer, factuurgegevens, jouw keuze voor de wijze van betaling (bijvoorbeeld automatische incasso), gegevens omtrent jouw financiële toestand of in enkele gevallen gegevens betreffende een schuldsaneringsregeling of onderbewindstelling;

 

Gegevens betreffende jouw Lidmaatschap, zoals de begindatum en duur van je Lidmaatschap, de studio waar je je hebt ingeschreven, je bezoeken aan de studio, je lidmaatschapsnummer, je abonnementsvorm en indien van toepassing jouw reden van opzegging;

 

Gegevens betreffende de administratie van jouw Lidmaatschap, zoals gegevens betreffende een eventuele contract overname, mutaties, opzeggingen en debiteurenbeheer;

De inhoud van jouw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer je ons per e-mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten;

Gegevens betreffende aankopen, bijvoorbeeld via de Website of op een van de studio’s;

Alle andere persoonsgegevens die je aan ons verstrekt, vrijwillig of op verzoek.

 

Bijzondere categorieën persoonsgegevens:

Gezondheidsgegevens, zoals door jou verstrekt, bijvoorbeeld informatie over jouw trainingsdoelen en trainingsfrequentie, jouw lengte en gewicht, eventuele zwangerschap, ziekte, medicijngebruik of klachten over jouw gezondheid.

 

Wat wij doen met jouw gegevens?

Studio Akkr. verzamelt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals hieronder uiteengezet, elk gebaseerd op een wettelijke grondslag. Voor zover Studio Akkr. reeds persoonsgegevens van jou in haar bezit heeft, worden deze persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden en op basis van dezelfde wettelijke grondslag gebruikt.

In veel gevallen ben je vrij om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, wanneer je noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt kan je mogelijk niet of niet volledig gebruikmaken van onze Diensten. Hieronder leggen wij uit wat de doeleinden zijn voor elke verwerking en op welke wettelijke grondslag dit berust.

 

Voor de uitvoering van onze overeenkomsten: Studio Akkr. verzamelt en verwerkt jouw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan haar Diensten, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van jouw Lidmaatschap. De persoonsgegevens die je in dit kader verstrekt worden verwerkt om jou de diensten te kunnen leveren die je van ons verlangt en om de (financiële) administratie hiervan te verzorgen. Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van jou te behandelen.

 

Voor onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen: Studio Akkr. verwerkt jouw persoonsgegevens om haar dienstverlening te verbeteren en om onze leden en Website-bezoekers zowel op geaggregeerd als individueel niveau beter te begrijpen en gerichter te kunnen benaderen. Daarnaast verwerkt Studio Akkr. jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, om je te informeren over producten, diensten of speciale acties van Studio Akkr. die voor jou interessant kunnen zijn, indien je een Studio Akkr. Lidmaatschap hebt.

 

Tot slot gebruikt Studio Akkr. jouw persoonsgegevens om bedrijfsactiviteiten te vergemakkelijken, om beleid en procedures uit te voeren, alsmede om haar in staat te stellen om zakelijke transacties te verrichten, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van de activa of bedrijfsactiviteiten van Studio Akkr..

 

Op grond van jouw uitdrukkelijke toestemming: na jouw toestemming kan Studio Akkr. jouw persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld indien je geen Lidmaatschap hebt. Dit omvat het versturen van marketing per e-mail, post of anderszins om je te informeren over producten, diensten of speciale acties van Studio Akkr. die voor jou interessant kunnen zijn.

 

Op jouw verzoek kan Studio Akkr. de persoonsgegevens zoals omschreven in “bijzondere categorieën van persoonsgegevens” (zoals gegevens over jouw gezondheid) verwerken. Bijvoorbeeld indien je het belangrijk vindt dat wij op de hoogte zijn van jouw medische aandoening, indien je jouw abonnement wegens medische redenen tijdelijk wil pauzeren of indien je op zoek bent naar een persoonlijk trainingsschema of persoonlijk voedingsadvies. We zullen jou op dat moment ook informeren over het feit dat de gegeven toestemming op elk moment door jou kan worden ingetrokken en de manier waarop je dit kan doen.

 

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Studio Akkr. verwerkt jouw persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid omschreven ook om adequate bedrijfsadministratie bij te houden, om te voldoen aan wettelijke verzoeken van overheidsinstanties of de rechter en om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Delen van jouw persoonsgegevens

Alleen daartoe geautoriseerde werknemers van Studio Akkr. hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij Studio Akkr.. Wij zullen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder jouw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van doeleinden zoals omschreven in dit privacybeleid. Zo kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met jou sluiten, bijvoorbeeld in het kader van de uitvoering van de Website of marketingactiviteiten. Daarnaast delen wij jouw persoonsgegevens met onze IT-leveranciers, omdat dit noodzakelijk is voor de levering van onze Diensten.

 

Ook kan Studio Akkr. jouw persoonsgegevens delen met derden om een kredietrisicotoets uit te voeren. Indien je na facturatie niet tot betaling over gaat, zullen jouw gegevens worden opgenomen in de schuldendatabase van deze derde partij. Wanneer het incassotraject wordt uitbesteed aan een incassobureau kan Studio Akkr. jouw persoonsgegevens met deze derde partij delen.

 

In het geval dat Studio Akkr. een onderdeel of studio verkoopt of indien (een onderdeel of vestiging van) Studio Akkr. wordt aangekocht door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben onderdeel uitmaken van een dergelijke transactie en derhalve één van de overgenomen bedrijfsmiddelen zijn.

Tot slot kan Studio Akkr. jouw persoonsgegevens openbaar maken aan publieke instanties indien dit noodzakelijk is in het kader van toepasselijke wettelijke verplichtingen.

 

Doorgifte van persoonsgegevens

Tenzij anderszins vermeld, verwerken en bewaren we jouw persoonsgegevens in de Europese Unie. Het kan zijn dat onze dienstverleners jouw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) overdragen aan een land dat onder de Europese wetgeving niet hetzelfde niveau van bescherming biedt. We zullen in dat geval stappen nemen om jouw persoonsgegevens voldoende te beschermen.

Je kunt je vragen en suggesties over dit en andere onderwerpen in dit privacybeleid indienen via info@Studio Akkr..

 

Minderjarigen

Indien je jonger bent dan 18 jaar en voor zover wij vertrouwen op ‘toestemming’ als wettelijke grondslag om jouw persoonsgegevens te verwerken, verwerken we jouw persoonsgegevens alleen indien voorafgaande toestemming van jouw wettelijk vertegenwoordiger is verkregen. De toestemming van laatstgenoemde wordt geacht door Studio Akkr. te zijn verkregen indien deze het Lidmaatschapsformulier ten behoeve van de minderjarige heeft geacordeerd.

 

 

 

Beveiliging van jouw gegevens

Studio Akkr. neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens correct worden beveiligd met behulp van passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen, zodat deze worden beschermd tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, toevallige of onrechtmatige vernietiging en verlies.

 

Daarnaast nemen we stappen om de toegang tot jouw persoonlijke gegevens te beperken tot die personen die toegang moeten hebben voor een van de doeleinden zoals vermeld in dit privacybeleid. Bovendien zorgt Studio Akkr. er contractueel voor dat elke derde partij die jouw persoonsgegevens verwerkt, op een zo veilig mogelijke manier zorgt voor de vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens.

 

Bewaartermijnen

We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in dit privacybeleid. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere:  I. de periode gedurende welke we een lopende relatie met jou hebben (zoals jouw Lidmaatschap); II. of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan Studio Akkr. onderworpen is; en III. of bewaring wenselijk of noodzakelijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van onze algemene voorwaarden, rechtszaken of juridisch onderzoek).

 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies en soortgelijke technieken onder andere om te begrijpen hoe onze services worden gebruikt, om bugs en fouten bij te houden, onze services te verbeteren, aanmeldingen toe te staan, evenals voor gerichte marketing- en reclamedoeleinden.

 

Social media of andere websites

Onze Website bevat links naar websites van derden, bijvoorbeeld naar Instagram, Facebook of YouTube. Als je deze links volgt, verlaat je onze Website. Hoewel deze externe websites met zorg worden geselecteerd, kan Studio Akkr. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van jouw persoonlijke gegevens door deze organisaties. Raadpleeg daarom het privacybeleid en de disclaimer van de website die je bezoekt voor meer informatie.

 

Jouw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je verschillende rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, waaronder: Recht op inzage, correctie en van jouw persoonsgegevens: Studio Akkr. neemt redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens correct zijn. Daarbij vragen wij jou ook om ervoor te zorgen dat wijzigingen in jouw persoonlijke omstandigheden (bijv. een adreswijziging, bankrekening) aan Studio Akkr. worden gemeld, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat je persoonsgegevens up-to-date zijn. Je hebt het recht om toegang te verkrijgen tot de persoonsgegevens die wij van je verwerken en om ons te verzoeken persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te blokkeren in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling. Indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden, bijvoorbeeld wanneer jouw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, zullen wij jouw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).

 

Recht op dataportabiliteit: voor zover wij jouw persoonsgegevens verwerken basis van toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, zoals bijvoorbeeld jouw Lidmaatschap, heb je het recht deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en indien technisch mogelijk door ons aan een andere verantwoordelijke te laten versturen.

Intrekken van toestemming: je kan jouw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerkingen door ons van jouw persoonsgegevens.

 

Recht van verzet: je hebt het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Recht op beperking: indien is voldaan aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden heb je het recht van Studio Akkr. de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat jouw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.

 

Recht van bezwaar: voor zover wij vertrouwen op ons gerechtvaardigd belang om jouw persoonsgegevens te verwerken als wettelijke grondslag, heb je het recht om bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik en moeten we een einde maken aan deze verwerking, tenzij we gerechtvaardigde redenen kunnen aantonen voor het gebruik die zwaarder wegen dan jouw privacybelang of indien verwerking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 

Recht tot het indienen klacht: je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens door ons in strijd met ons privacybeleid worden verwerkt.

 

Vragen of contact

Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid, de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of als je bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met Studio Akkr. via onderstaande contactgegevens, of via ems@studioakkr.nl

 

Wijzigingen privacybeleid

Ons privacybeleid kan van tijd tot tijd worden herzien. Als het gaat om een fundamentele  wijziging in de aard van het gebruik van jouw persoonsgegevens of indien de wijziging op een andere manier voor jou relevant is, zorgen wij ervoor dat wij deze informatie tijdig aan jou kenbaar maken.

 

 

 

 

 1. Toepasselijkheid.

Deze gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’) zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de onderhavige website www.studioakkr.nl (‘website’) door de bezoeker, aangeboden door Studio Akkr. te Pijnacker – Nootdorp, Nederland (‘Studio Akkr.’).

 

 1. Wijzigingen.

Studio Akkr. kan de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde naar eigen inzicht zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen (d.w.z. aanpassen, aanvullen en/of verwijderen). Onmiddellijk na plaatsing van de wijziging zijn de aangepaste Gebruiksvoorwaarden van kracht.

 

 1. Cookieverklaring en Privacybeleid.

De Cookieverklaring en het Privacybeleid van Studio Akkr. is van toepassing op de Gebruiksvoorwaarden indien persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van de AVG via de website.

 

 1. Disclaimers.

4.1 De website bevat geen tot een overeenkomst strekkend aanbod of advies van Studio Akkr., tenzij expliciet anders wordt vermeld. Studio Akkr. staat er niet voor in dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de bezoeker de informatie raadpleegt.

 

4.2 De op de website weergegeven producten zijn mogelijk niet verkrijgbaar in ieder land.

 

4.3 Studio Akkr. kan de toegang tot en het gebruik van haar website te allen tijde naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk beperken, weigeren of beëindigen, inclusief maar niet beperkt tot haar intranet, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid jegens de bezoeker of enige derde leidt.

 

4.4 Alle informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens (inclusief maar niet beperkt tot tekst, beelden, afbeeldingen, links en (andere) materialen) op de website zijn beschikbaar zoals deze feitelijk zijn en zoals deze feitelijk geheel of gedeeltelijk beschikbaar zijn. Studio Akkr. en de aan haar gelieerde ondernemingen – handelend op eigen naam en voor eigen rekening en risico, alsmede namens, ten behoeve en voor rekening en risico van de aan haar gelieerde licentiegevers, licentiehouders en toeleveranciers (gezamenlijk ‘partners’) – sluiten hierbij uitdrukkelijk uit alle bevestigingen of garanties van welke aard ook, expliciet of impliciet, uit, waaronder maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde, de werking en het gebruik van deze website, voor zover dit naar Nederlands recht dan wel naar het recht van een ander land dat door de rechter die zich bevoegd acht in een geschil met Studio Akkr., eventueel de aan haar gelieerde ondernemingen en mogelijkerwijs tevens met haar partners bij uitsluiting van Nederlands recht van toepassing is verklaard, is toegestaan.

 

 

 

4.5 Studio Akkr., de aan haar gelieerde ondernemingen en haar partners spannen zich in om de inhoud van deze website, juist en daar waar noodzakelijk volledig te houden. Ondanks de zorg en aandacht van Studio Akkr. kan het voorkomen dat een bepaald onderdeel niet (geheel) juist en/of daar waar noodzakelijk volledig en nauwkeurig is, en Studio Akkr. aanvaardt op dit punt geen aansprakelijkheid jegens de bezoeker of enige derde.

 

4.6 Studio Akkr., de aan haar gelieerde ondernemingen en haar Partners sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor (i) het niet kunnen gebruiken van (onderdelen van) de website, voor (ii) het niet juist, niet tijdig en/of een of meerdere keren onderbroken gebruik van de website jegens de bezoeker en enige derde, onder meer door het wegvallen van het internet, het netwerk en/of hosting services, alsmede (iii) enig resultaat dat door de bezoeker of derden wordt verkregen via of in verband met de website. Studio Akkr. en de aan haar gelieerde ondernemingen streven er naar eventuele storing en beperkingen zo snel mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij bezoekers en derden zo beperkt mogelijk te houden, zonder hiervoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden, jegens de bezoeker en derden.

 

4.7 Studio Akkr., de aan haar gelieerde ondernemingen en haar partners zijn niet aansprakelijk voor (de bestaande en/of (mogelijk) toekomstige) schadelijke gevolgen van) (i) enige poging tot het verkrijgen van toegang tot en/of gebruik van deze website door de bezoeker, het niet tijdig afleveren van elektronische berichten, onderschepping en/of manipulatie van elektronische berichten (bijvoorbeeld door derden, virussen of andere schadeveroorzakende of belemmerende programmatuur en/of bestanden), (ii) informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens van bezoekers en/of derden, niet zijnde de aan Studio Akkr. gelieerde ondernemingen, op de website, (iii) eventuele virussen of andere schadelijke elementen die in elektronische communicatie via de website aanwezig is of zou kunnen zijn, alsmede (iv) het downloaden of anderszins het verkrijgen van materiaal door of via het gebruik van de website, noch jegens de desbetreffende bezoeker, noch jegens andere bezoeker of enige derde.

 

4.8 De bezoeker van de website verplicht zich jegens Studio Akkr., de aan haar gelieerde ondernemingen en haar partners om geen processen in gang te (laten) zetten of te laten voortbestaan waarvan hij weet of redelijkerwijs kan en/of dient te vermoeden dat deze processen andere bezoekers van de website dan wel anderen die pogen toegang tot de website te verkrijgen, geheel of gedeeltelijk (kunnen) verhinderen of beperken.

 

4.9 De desbetreffende bezoeker van de website vrijwaart Studio Akkr., de aan haar gelieerde ondernemingen en haar partners voor enige vordering van derden jegens (een van) hen, voortvloeiend uit het oneigenlijk gebruik van de website door deze bezoeker en/of de poging van deze bezoeker om toegang te verkrijgen tot deze website, dan wel door de door deze bezoeker via de website ingezonden informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens.

 

 1. Hyperlinks en deeplinks.

Studio Akkr., de aan haar gelieerde ondernemingen en haar partners zijn niet aansprakelijk voor de toegang tot, het gebruik en de inhoud van websites van derden waar mogelijk naar de website van Studio Akkr. wordt verwezen, noch jegens de bezoeker nog jegens derden. Hetzelfde geldt voor het eventueel verzamelen, opslaan, verwerken en/of forwarden van persoonsgegevens van de bezoeker op deze websites van derden, door laatstgenoemde derden.

 

 1. Registratie.

Toegang van bepaalde onderdelen van de website (Studio Akkr.’s intranet) en/of het gebruik van bepaalde functies of kenmerken kunnen van de bezoeker een bepaalde registratie verlangen. In dat geval dient de bezoeker een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord te kiezen. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van het wachtwoord. De bezoeker verplicht zich jegens Studio Akkr. om eventuele verdachte of ongeoorloofde gedragingen betreffende de account, gebruikersnaam en/of wachtwoord onverwijld door te geven aan Studio Akkr..

 

 1. Door bezoeker verstrekte informatie of gegevens op Studio Akkr.-website.

7.1 De bezoeker verplicht zich jegens Studio Akkr., de aan haar gelieerde ondernemingen en haar Partners dat de op of via de website door hem verstrekte informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens (i) geen laster of smaad betreft jegens (een van) hen of enige derde, (ii) (im)materiële schade kan toebrengen aan natuurlijke personen of ondernemingen, dan wel belastend of intimiderend voor hen kan zijn, (iii) wettelijke rechten van derden kunnen schenden, pornografisch, onzedelijk of godslasterlijk zijn, (iv) op culturele of etnische gronden verwerpelijk zijn, dan wel (v) een illegale activiteit suggereren of stimuleren. Studio Akkr. heeft te allen tijde het recht naar eigen inzicht enige op haar website geplaatste informatie geheel of gedeeltelijk te verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid leidt jegens de desbetreffende bezoeker of enige derde. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de juist- en volledigheid alsmede de kwaliteit en geldigheid betreffende de inhoud van de door hem verstrekte informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens.

 

7.2 De bezoeker verplicht zich jegens Studio Akkr., de aan haar gelieerde ondernemingen en haar Partners om zich alle redelijke in spanningen te verrichten om virussen of andere destructieve kenmerken te verwijderen voordat hij gegevens via de website aan Studio Akkr. verzendt. Studio Akkr. heeft te allen tijde het recht naar eigen inzicht enige door haar via haar website ontvangen gegevens geheel of gedeeltelijk te vernietigen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid leidt jegens de desbetreffende bezoeker of enige derde.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten.

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de vormgeving, (de wijze van) het gebruik, de structuur en de inhoud (d.w.z. de op de website geplaatste informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens) van de website en/of de software voor het beheren en publiceren van de website, berusten bij Studio Akkr., tenzij anders vermeld. Bezoekers hebben het recht de website te raadplegen en mogen voor eigen niet-commercieel gebruik een kopie te maken van bepaalde pagina’s van de website. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Akkr. is het de bezoeker niet toegestaan onderdelen van de website weer te geven op een website van een derde, dan wel koppelingen, hyperlinks of deeplinks aan te brengen tussen (enig onderdeel van) de website van Studio Akkr. en enige website van een derde.

 

8.2 De bezoeker garandeert dat de informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens – inclusief maar niet beperkt tot de inhoud, structuur en wijze van opslag, ingezonden via de website – geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde, enige geheimhoudingsplicht van de bezoeker of enige geheimhoudingsplicht van een derde, indien en voor zover de bezoeker van dit laatste op de hoogte is of redelijkerwijs geacht wordt te zijn.

 

8.3 De bezoeker verleent Studio Akkr. en de aan haar gelieerde ondernemingen een wereldwijde, onherroepelijke, royaltyvrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de door hem via de website ingezonden informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens te gebruiken, reproduceren, afgeleide werken van te maken of anderszins te bewerken, te verspreiden, publiekelijk uit te voeren en te tonen in alle mogelijke media.

 

 1. Beperking van aansprakelijkheid.

9.1 Studio Akkr. en de aan haar gelieerde ondernemingen – handelend op eigen naam en voor eigen rekening en risico, alsmede namens, ten behoeve en voor rekening en risico van de aan haar partners – sluiten iedere aansprakelijkheid uit, jegens enige bezoeker en enige derde, voor enige bestaande en/of (mogelijk) toekomstige directe of indirecte schade, gevolgschade, boetes, speciale, incidentele of andere schade van enige bezoeker en/of enige derde als gevolg van of in verband met de (onmogelijkheid of beperkte mogelijkheid van) toegang tot, (de onmogelijkheid of beperkte mogelijkheid van) het gebruik van (de juist- en volledigheid, kwaliteit en geldigheid betreffende) de inhoud (inclusief de via de website ingezonden informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens), structuur, wijze van opslag van/op de website, ook indien Studio Akkr. en/of de aan haar gelieerde ondernemingen zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, tenzij dergelijke schade het rechtstreeks en uitsluitend is ontstaan door een opzettelijke fout of grove nalatigheid van de bedrijfsleiding van Studio Akkr..

 

9.2 Indien een bezoeker of een derde die stelt schade te hebben geleden en/of dreigt te leiden als bedoeld in de artikelen 4.7 en 9.1 en woont of is gevestigd in (een deelstaat van) een land waar een van de bovengenoemde uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid dan wel uitsluitingen van garanties of bevestigingen als bedoeld in artikel 4.4 niet of niet in deze mate of op deze wijze is toegestaan, zullen dergelijke uitsluitingen en/of beperkingen – naar Nederlands recht dan wel naar het recht van een ander land dat door de rechter die zich bevoegd acht in een geschil met Studio Akkr., eventueel de aan haar gelieerde ondernemingen en mogelijkerwijs tevens haar partners bij uitsluitend van Nederlands recht van toepassing is verklaard – niet van toepassing zijn voor zover deze door de rechter niet toepasselijk en/of geldend worden geacht. In een dergelijk geval wordt de uitsluiting of beperking gelimiteerd tot de hoogste mate van uitsluiting en/of beperking zoals toegestaan volgens het door de rechter gehanteerde rechtstelsel.

 

9.3 Alle software die beschikbaar is of komt voor het downloaden van of door de website is onderworpen aan de voorwaarden van de desbetreffende door Studio Akkr. met een derde afgesloten licentieovereenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de aard en omvang van de daarin vermelde garanties en beperkingen en/of uitsluitingen van aansprakelijkheid; de voornoemde software is uitsluitend beschikbaar gesteld voor eindgebruikers en het is de bezoeker niet toegestaan deze te kopiëren of te distribueren.

 

9.4 De bezoeker dient de op de website geplaatste woord- en beeldmerken alsmede handelsnamen correct te gebruiken indien hij refereert aan de producten met deze merken en handelsnamen, en het gebruik hiervan is eerst mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Akkr..

 

 1. Stilleggen van of beperken toegang tot de website.

Studio Akkr. heeft te allen tijde het recht naar eigen inzicht de website geheel of gedeeltelijk stil te leggen dan wel de toegang tot haar website geheel of gedeeltelijk te beperken, zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden jegens enige natuurlijk persoon of onderneming die toegang zoekt tot de website, enige bezoeker en/of enige derde.

 

 1. Toekomstverwachtingen.

De informatie en daaraan ten grondslag liggende gegevens kunnen bepaalde toekomstverwachtingen bevatten betreffende de juist- en volledigheid, nauwkeurigheid en kwaliteit van (de huidige en (mogelijk) toekomstige activiteiten van) Studio Akkr. en de aan haar gelieerde ondernemingen alsmede betreffende de door haar aangeboden producten en/of diensten, in technisch, reologisch, financieel, juridisch en/of fiscaal opzicht, alsmede qua smaakbeleving van de door Studio Akkr. aangeboden producten. Tenzij expliciet anders bepaald in haar algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, verstrekken Studio Akkr. en de aan haar gelieerde ondernemingen geen enkele garantie betreffende enigerlei toekomstverwachting als bedoeld in dit artikel.

 

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting.

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht, zonder dat eventueel bestaande Nederlandse wetgeving betreffende conflicten van Nederlands recht met enig ander rechtstelsel zal worden toegepast.

 

 1. Scheidbaarheid van individuele artikelen van de Gebruiksvoorwaarden.

Indien enig artikel van de Gebruiksvoorwaarden niet of niet volledig in overeenstemming met het door de rechter toepasselijk verklaarde rechtstelsel wordt geacht, wordt het desbetreffende onderdeel daarvan geen deel uit te maken, en blijven het restant van het desbetreffende artikel en de overige artikelen onverkort van kracht. Het ongeldige gedeelte van enig artikel zal worden vervangen door een beding dat qua strekking en inhoud zoveel mogelijk aansluit bij het ongeldig verklaarde gedeelte en wel rechtsgeldig wordt geacht door de rechter.

 

 1. Geen afstand van recht.

Indien Studio Akkr. en de aan haar gelieerde ondernemingen nalaten om gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel, mag zulks niet worden uitgelegd als het afstand doen van dat recht of rechtsmiddel, betreffende de op dat moment bestaande of (mogelijk) toekomstige handelwijze van enige bezoeker of enige derde, jegens enige bezoeker of enige derde.